Home » Nove objave » ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА ОД ШКОЛСКЕ 2018/2019.

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА ОД ШКОЛСКЕ 2018/2019.

Детаљније о изборним предметима можете прочитати овде:

Од школске 2018/2019. године ученици првог разреда у обавези су да одаберу два изборна предмета од понуђена четири. Изборни предмети ће се реализовати са једним часом недељно. Предмети који ученик одабере постају обавезни за ову школску годину, оцењују се и оцена улази у општи успех ученика. Наредне године, уколико желе,  ученици могу бирати друге изборне предмете.

Предмети су конципирани тако да су ученици активни учесници у стицању знања, од њих ће се захтевати доста самосталног рада у форми истраживања, мини пројеката и акција. Теме су дате само оквирно и професори ће заједно са ученицима креирати садржаје рада.

Зрењанинска гимназија школске 2018/2019. године понудиће следеће изборне предмете:

  1. ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА  (може се бирати 2 године)
  2. ПОЈЕДИНАЦ, ГРУПА И ДРУШТВО (може се бирати 2 године)
  3. УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН  (може се бирати све 4 године)
  4. ОДРЖИВИ РАЗВОЈ (може се бирати све 4 године)

 

 

ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА

Циљ учења изборног програма језик,медији икултура  је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца којићеученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњуидентитета и  даљи професионални развој.

 

 

 

 

 

 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

-   критички разматра позитиван и негативан утицај медија;

-   процењује значај и утицај  информација и извора информација и повезује их са сопственим искуством ради решавања различитих ситуација;

-   препознаје примере манипулације, дискриминације и говора мржње у медијима и има критички однос према њима;

-   одговорно се односи према креирању сопствених медијских порука;

-   комуницира на  конструктиван начин;

-   исказује спремност да учествује у акцијама чији је циљ унапређивање медијске културе;

-  разликује културне од популарних садржаја и на основу тога доноси вредносне судове.

 

 

ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА

 

ТЕМА

САДРЖАЈИ

ЈАВНИ НАСТУП

 

Увод у програм.Шта јавни наступ чини успешним? Савети за успешан јавни наступ.Вербална и невербална комуникација у јавним наступима.Асертивна комуникација.Израз и стил говорника.Савремене технике у јавним наступима. Ефекат светлости и звука на убедљивост наступа.Познати говорници данашњице.Јавни наступи у медијима.Моћ утицаја на слушаоце јавног наступа.

Манипулација. Мотивациони говорници.

Конфронтирање, сукоб мишљења, заговарање и преговарање у јавним наступима.

Јавни наступи некад и сад. Познати говорници у прошлости.

Дикција, естетика и култура у јавним наступима.

Трема у јавним наступима и начин њеног превазилажења.

КРЕАТОРИ И ПРИМАОЦИМЕДИЈСКИХПОРУКА

 

Медији као средство информисања, образовања, забаве, ширења културе, манипулације.Представљање деце и младих у медијима, њихова употреба и злоупотреба.Медијске поруке. Стереотипи. Дискриминација. Лажне вести. Манипулација.Сензационализам у медијима. Угрожавање приватности људи ради добијања ексклузивних вести.  Култура и некултура у медијима.Говор мржње у медијима.Слобода говора – употреба и злоупотреба, законска регулатива.Креирање медијског садржаја. Одговорност и моралност.Моћ утицаја  и ограничења различитих медија.Медији – факторформирањаилипраћењаукусајавности?

Будућностмедија.

ВРЕДНОСТИ

Штаозначавакултура: начиноблачењаљуди, обичаје, породичниживот, обрасцепровођењаслободногвремена, начинерада и стварања, религијскеобреде? Примеридруштва/културе: британско, немачко, јапанско, латиноамеричко…Вредности и вредноснисудови(добро – лоше; добро – зло; лепо – ружно; свето – световно; корисно – штетно; пријатно – непријатно; тачно – нетачно; успешно – неуспешно; истинито – лажно; пристојно – непристојно; уметничко – неуметничко.Комерцијални садржаји у различитим медијима (рекламе, скривене поруке, поруке које су намењене емоцијама, пласирање робе, садржаја, стилова живота, идеја), скривене поруке у свакодневном животу; вредновање порука уз помоћ различитих извора.Вредности у култури. Кич и шунд, са становишта ученика.

 

ПОЈЕДИНAЦ, ГРУПА И ДРУШТВО

Циључења изборног програма појединaц, група и друштвоје оспoсобљавање ученика за критичко сагледавање места појединца и група у друштву, њихових улога, права, одговорности и међузависности, ради развијања знања, вештина, вредности и ставова неопходних за конструктивноучешће у различитим ситуацијама својственим савременом динамичном друштву.Позавршеткупрограмаученикћебити у стањуда:-   аргументовано дискутује о друштвеним појавама имајући у виду позицију појединца, групе и друштва;-   уочава и анализира различите врсте интеракцијских процеса у друштву и међузависност између појединаца, група и друштва;-   препозна начине утицаја и манипулације појединца, групе и друштва;-   илуструје на примерима и примени у реалним ситуацијама механизме разградње негативних друштвених стереотипа;-   исказује просоцијалне ставове, вредности, осетљивост за етичко просуђивање;-   препознаје специфичности истраживања у друштвеним наукама.

 

 

 

ПОЈЕДИНAЦ, ГРУПА И ДРУШТВО

 

ТЕМЕ

САДРЖАЈИ

ОД УЗОРА И ИДОЛА ДО ВОЂА И СЛЕДБЕНИКА

Увод у програмУзори, идоли и  идолатрија – слично, а различито.Може ли се одрасти без узора и идола? Чему они служе?Узори и идоли данашњих младих људи и њихових родитеља – има ли разлике?Како се постаје идол?Најпознатија масовна еуфорија 60-тих година 20. века – битлсоманија. Како је до ње дошло?Шта вођу чини вођом?Вође, узори и идоли у различитим областима (политика, војска, спорт, уметност, наука, техника…) и њихов утицај.Да ли има вође без следбеника? Како вође утичу на следбенике?

Шта је конформизам, које су његове последице и како му се одупрети.

Какав је утицај медија на стварање узора, идола, вођа?

Вође у прошлости које су промениле свет (на боље или нагоре).

За кога се данас у свету може рећи да је вођа? Зашто?

 

УСАМЉЕНОСТ, ОДБАЧЕНОСТ, ОТУЂЕНОСТ

Сам у маси. Велики градови и усамљеност. Напуштена села и самоћа старих.Нове технологије –узрок или решење усамљености младих.Велики брат и други ријалити програми отуђености – зашто имају велику гледаност?Осамљеност као избор. Испосници и самоћа.Познати одбачени појединци у прошлости – зашто их је друштво одбацило?Инквцизиција – однос према појединцима оптуженим за јерес. Галилео Галилеј – одустајање од уверења ради заштите од одбачености.Расистичка дискриминација – одбаченост због боје коже.Одбаченост старих, болесних, сиромашних и другачијих у савременом свету.Ејџизам – прихваћена дискриминација.

Солидарност међу људима и прихватање различитости као равнотежа одбачености и отуђености.

 

 

 

 

 

 

 

УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

Циључења изборног програмауметност и дизајн је да ученик кроз истраживање уметности и стваралачки рад развија осетљивост за естетику, креативност,радозналост и мотивацијузастварање и изражавање у различитиммедијима, као и даформиранавикудасеконтинуираноукључује у уметнички и културниживотзаједнице.

Позавршеткупрограмаученикћебити у стањуда:

-   разматра сличности, разлике и повезаност различитих уметности;

-   реализује идеје уважавјући принципе одабраних уметничких дисциплина;

-   користи релевантне изворе за истраживање остварења и појава у уметности;

-   користи разноврсне податке као подстицај за стваралачки рад;

-   презентује идеје, радове и уметничка остварења у одабраном медију;

-   предлаже садржаје или активности у којима се повезују различите уметности;

-   комуницира учтиво, јасно и аргументовано уз уважавање различитих мишљења, идеја и естетских доживљаја;

-   исказује утисак о естетичким квалитетима уметничких дела;

-   просуђује, критички, утицај уметности на здравље;

-   учествује, према сопственим способностима и интересовањима, у истраживању, смишљању, планирању и реализацији мањег пројекта.

 

 

УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

ТЕМЕ

САДРЖАЈИ

ИНСПИРАЦИЈА

Уметничкаделакаоинспирација.Природакаоинспирација.Моднитрендови.Стилови у уметности.

ОБЈЕДИЊЕНЕУМЕТНОСТИ

Спектакл.Мјузикл.Уметностоглашавања.Уметничкипројекти у Србији.

 

 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Циљ изборног програм аобразовање за одрживи развој је да ученик на основу истраживања међузависности људских активности и непосредног окружења развије критички, активан и одговоран одно спрема себи и окружењу у ком живи и да садашњост сагледава и кроз перспективу будућности.

На крају програма ученик ће бити у стању да:

-   критички разматра утицај људских активности на стање непосредног окружења;

-   преиспитује различите потребе људи у савременом друштву са становишта одрживог развоја;

-   препознајe позитивне и негативне примере односа према окружењу;

-   предвиђамогућепоследиценеодговорногпонашањаљуди у непосредномокружењу, налокалномиглобалномнивоу;

-   учествује у активностима које доприносе унапређивању квалитета живота у непосредном окружењу;

-   умањује сопствени негативан утицај на окружење.

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

 

 

ТЕМЕ

 

САДРЖАЈИ

ВОДА

Увод у програм.Какав је квалитет вода у месту/насељу/граду/окружењу?Какав је утицај људских активности на настанак поплава?Какву воду пијемо?Одакле потиче и куда одлази вода коју користимо?Нерационално коришћење воде.Који су извори загађивања воде и какав је њихов утицај на квалитет воде у рекама и купалиштима у окружењу?Како депоније, пољопривреда и индустрија утичу на загађивање вода у локалној средини и какве су последице загађења по живи свет?Какве су последице средства за чишћење и прање која користимо у домаћинству по животну средину и здравље?

ВАЗДУХ

Какав ваздух удишемо?Употреба обновљивих и необновљивих извора енергије и загађивање ваздуха.Како начини на које се грејемо и хладимо утичу  на квалитет ваздуха  у окружењу?Које су могућности побољшања квалитета ваздуха у затвореним просторима?На које начине се може поуздано информисати о квалитету ваздуха у локалној средини и у Србији? Коме веровати?Шта су индикатори нарушеног квалитета ваздуха?

ОДРЖИВИГРАДОВИ И НАСЕЉА

Шта су одрживи градови?Одрживи градови и насеља у свету.По чему се разликује квалитет живота у нашем месту некад и сад: природни ресурси, економија, култура, понашањељуди?Шта зграде и куће чини одрживим ?Како настају урбана острва топлоте?Шта све подразумева добробит животиња у насељеним местима?Како наша школа може постати одржива? 

 

 

 

 

ОЦЕЊИВАЊЕ  УЧЕНИКА:

 

Групни рад

Елементи процене са показатељима

НИВО/ОЦЕНА

РАД У ГРУПИ

ПОЗНАВАЊЕ ТЕМАТИКЕ

РЕШАВАЊЕ ЗАДАТКА

ВИСОК

одговара оценама

4 или 5

Ученик сарађује са свим члановима  групе, уважава њихове потребе, пажљиво слуша друге, поштује договоре групе,  не касни, своје обавезе извршава на време и тачно. Ученик поседује знања, показује спремност да прикупља нове информације, активно подстиче размену идеја и знања са члановима групе и уважава њихове идеје, често поставља питања која се односе на тему. Ученик је у потпуности посвећен решавању задатка групе. Даје предлоге како решавати задатак.

СРЕДЊИ

одговара оценама

3 или 4

Ученик сарађује са члановима групе уз мање тешкоће, повремено има проблема у комуникацији али их самостално решава, своје обавезе извршава уз подсећање и опомињање. Ученик поседује извесна знања и повремено учествује у размени идеја, повремено поставља питања која се односе на тему. Ученик уз помоћ наставника и/или осталих чланова групе  учествује  у решавању задатка. Ретко има предлоге како решавати задатак али кад га добије ради по њему. Повремено има активности које не доприносе решавању задатка.

НИЗАК

одговара оценама

2 или 3

Ученик повремено има сукобе у којима напада особе а не проблем,  своје обавезе извршава ретко и делимично. Ученик поседује мало знања и  показује малу спремност да прикупља нове информације, ретко суделује у размени идеја, ретко поставља питања која се односе на тему. Ученик минимално доприноси решавању задатака. Нема предлоге како решавати задатке и када добије предлоге слабо их реализује.

НЕЗАДОВОЉАВАЈУЋИ

одговара

оцени 1

Ученик омета рад групе, доприноси неконструктивним сукобима и не извршава своје обавезе. Ученик ништа не зна о теми и нема интересовање да сазна. Не учествује у размени идеја. Никад не поставља питања која се односе на тему. Ученик омета решавање задатка.

 

 

Scroll To Top