Home » ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА

Насиље је сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства деце/ученика.

  Уколико приметите насиље или имате сумњу да се насиље дешава то можете пријавити директору школе, педагошко-психолошкој служби или директно члановима Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања. Образац за пријаву можете преузети овде.  Подаци који се наводе у пријави су поверљиви и користе се искључиво у циљу заштите деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања, доступни су члановима Тима за заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања и користе се у циљу заштите најбољег интереса детета/ученика.   Програм заштите ученика од насиља у скаладу је са Законом о ратификацији Конвенције Уједињених нација о правима детета, Законом о основама система образовања и васпитања, Националним планом акције за децу , Посебним протоколом за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама , као и  активностима предвиђеним у Школском развојном плану.   Циљеви Програма:

 • Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања
 • Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад школе за препознавање насиља, злостављања и занемаривања
 • Дефинисање поступака и процедура за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама насиља
 • Информисање свих укључених у рад школе о процедурама и поступцима за заштиту од насиља
 • Спровођење поступака реаговања у ситуацијама насиља
 • Успостављање система ефикасне заштите
 • Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља
 • Саветодавни рад са ученицима са циљем ублажавања последица насиља

 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања

  Задаци:

 • сензитизација колектива школе и ученика о проблему вршњачког насиља
 • едукација о проблемима насиља
 • уочавање и међусобно информисање о случајевима вршњачког насиља у школи
 • тимски рад на смањењу количине насиља у школи
 • комуникација са надлежним службама (Центар за социјални рад, СУП, Здравствени центар, психолози и др.)

Чланови Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања су:

 1. Радован Француски, проф. историје,
 2. Ненад Шукић, проф. физичког васпитања,
 3.  Сенка Јанков, проф. устава и права грађана
 4. Александра Суботић, педагог
 5. Гордана Дунаи, проф. филозофије, координатор Тима.

 

Програм рада Тима за заштиту ученика од насиља,злостављања и занемаривања

 

САДРЖАЈ ДИНАМИКА Носиоци

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ

Упознавање свих актера у васп. – об. процесу  са члановима Тима и њиховим задацима

прво тромесечје

Тим за заштиту од насиља
-Истраживање о учесталости и врсти насиља у школи-Упознавање са резултатима истраживања – Израда плана акције на основу резултата истраживања

септембар -децембар

Тим за заштиту од насиља , Ђачки парламент
Заједнички комуникацијски семинар за ученике и професоре

трећи квартал

Тим, пе-пси служба, Ученички парламент, Интеркултурални клуб
Школска спортска такмичења / спортски дан посвећен безбедном и сигурном школском окружењу (фудбал, кошарка, одбојка, стони тенис, рукомет)

април / мај

проф. физичког васп.
Радионице и разговори на тему насиља у оквиру ЧОС-а

током године

одељенске старешине
Организација трибина, акција, дебата и сл. на тему превенције насиља и промоцију здравих стилова живота, као и обелележавање значајних датума (Дан толеранције, Дан људских права…)

током године

Тим, пе-пси служба, Ученички парламент, Интеркултурални клуб
Активности у оквиру реализације пројеката који шире идеју ненасиља, толеранције и поштовања различитости : – Куп толеранцијеМултипликација- Живети толерантно Међународни пројекти размене  ученика

током године

професори задужени за реализацију пројеката
Истраживање о учесталости и врстама насиља у школи

друго полугодиште

педагошко псих. служба

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ

Састанци Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања ( процена ситуације у школи, праћење и евалуација превентивних активности)

током године

Тим за заштиту од насиља
Поступање по прописаним корацима – редоследу поступака у случају интервенције:процена нивоа ризика заустављање насиља заштитне мере информисање надлежних служби праћење ефеката предузетих мера

по потреби у случају пријаве насиља

Тим за заштиту од насиља

 Posebni protokol za zaštitu dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u vaspitno-obrazovnim ustanovama

Scroll To Top