Ђачки парламент

Ђачки парламент

Шта је Ђачки парламент?

Према члану 105. закона о основама система образовања и васпитања, у основним и средњим школама организује се ђачки парламент ради:

  • давања мишљења и предлога стручним органима, савету родитеља, школском одбору…о школском програму, ваннаставним активностима, правилима понашања у школи, као и у другим питањима од значаја за образовање ученика;
  • разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;
  • обавештавања ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање;
    активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;

Парламент чине по два представника сваког одељења у школи. Чланове парламента бирају ученици одељенске заједнице сваке школске године. Чланови парламента бирају председника. Програм рада парламента саставни је део годишњег плана рада школе. Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких парламената.

Априла, 2002. године, у школи је основан Ђачки парламент, а први председник Ђачког парламента, Јован Каурин, октобра месеца те исте године, представио је рад парламнта на наставничком већу и упознао га са садржајем донетог статута. Као циљеве рада Ђачког парламента навео је слободно исказивање мишљења ученика, развој комуникације међу ученицима, и међу професорима и ученицима. Навео је да је од изузетног значаја учешће ученика у одлучивању о стварима које се директно тичу ученика, а све у циљу унапређивања рада школе. Ученик Јован Каурин, од 23. до 29. априла 2002. године, учествовао је на специјалном заседању Генералне скупштине Уједињених нација посвећене дечјим правима. На тој скупштини учествовао је 51 ученик из 25 земаља, а Јован Каурин је претходно учествовао на Међународној конференцији о правима деце, одржаној у Будимпешти, на којој је усвојен документ под називом „Свет по мери детета”. Каурин је имао запажено учешће на тој конференцији, а онда је, потом, од УНИЦЕФ-а, од организације SAVE THE CHILDREN , добио позив за учешће на Генералној скупштини Уједињених нација.

После Јована Каурина, Ђачки парламент наставио је са својим радом, и у више наврата допуњавао свој статут. Ђачки парламент сачињавају по један представник из сваког одељења, који је обавезан да редовно долази на заказане седнице, и коме се правдају изостанци са наставе у време трајања седнице. Сви ученици су равноправни без обзира на разред који похађају. На почетку године, на првој конститутивној седници, бира се председник парламента. Председник сазива и води седнице, саставља дневни ред чије предложене тачке добија од свих других представника, даје и одузима реч, брине се за одржавање дисциплине на седницама, изриче санкције и саставља извршне тимове. Понекад је ради лакшег и бржег функционисања потребно радити у мањим тимовима, па парламент бира и своје Председништво.

Председништво се састоји од 9 представника. По 2 из сваког разреда који морају бити из супротних смена, и сам председник парламента. Председник парламента има право присуства седницама школског одбора и наставничког већа, где представља ставове ученика. Ђачки парламент се бави многим темама које су у директној и индиректној вези са животом и радом у школи, као што су : одабир екскурзија и фотографских кућа, договор око реализације матурске вечери, изношење и решавање несугласица између ученика и професора, располагање новцем добијеним од стране донација.

Зрењанинска гимназија је прва школа у општини Зрењанин и међу првим школама у Србији које су основале један овакав орган у раду школе. По узору на наш, убрзо су и остале средње школе формирале свој. 2006. На иницијативу нашег парламента основана је „Унија парламента средњих школа у Зрењанину“, као и  „Унија гимназија Србије“ са којима наш парламент успешно сарађује.

 

    

НАША ФИЛОЗОФИЈА

Мисија Зрењанинске гимназије је унапређивање образовно-васпитног процеса у складу са потребама ученика, а у функцији развијања образоване, креативне, културне и моралне личности која своја знања примењује у даљем школовању и стварном животу.

РЕЧ ДИРЕКТОРА

„Зрењанинска гимназија је школа отворених врата и школа која својим васпитним и образовним потенцијалима пружа ђаку незамењиво интелектуално и емоционално уточиште.“

КЉУЧ УСПЕХА

Тежимо да наша школа буде средина у којој ће владати креативна, радна и сарадничка атмосфера и у којој ће ученици моћи да искажу и развијају своје потенцијале.