Стоп насиљу

 • У школи је Законом најстрожије забрањена свака врста насиља и сматра се тешком повредом обавеза и одговорности.
 • Забрана насиља, злостављања и занемаривања у установи односи се на сваког – ученике, запослене, родитеље и трећа лица.
 • Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног, односно понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности детета и ученика или запосленог.
 • Одељењски старешина, наставник и стручни сарадник је дужан да обезбеди заштиту детета и ученика од произвољног или незаконитог мешања у његову приватност, породицу, дом или преписку, као и заштиту од незаконитих напада на његову част и углед.
 • Запослени не сме својим понашањем да изазове или допринесе насиљу, злостављању и занемаривању (на пример: непоштовање личности и права детета и ученика, недоследност у поступању, необјективно оцењивање и др.).
 • Ученици, као одговорни учесници у образовању и васпитању, ради превенције насиља, злостављања и занемаривања, обавезни су да: уважавају и поштују личност других – деце, ученика, запослених, родитеља и трећих лица; поштују правила установе и све оне акте којима се уређују њихова права, обавезе и одговорности; активно учествују у раду одељењске заједнице; као чланови ученичког парламента и школског одбора, посебно доприносе и учествују у превентивним активностима; својим понашањем не изазивају, доприносе или учествују у насиљу и злостављању.
 • Родитељ је дужан да, у најбољем интересу детета и ученика: сарађује са установом; учествује у превентивним мерама и активностима; уважава и поштује личност свог детета, друге деце и ученика, запослених и других родитеља.

Родитељ не сме својим понашањем у установи да изазове или допринесе појави насиља, злостављања и занемаривања.

 • Насиље и злостављање може да јави као физичко, психичко (емоционално) и социјално.
 • Осим наведених облика, насиље и злостављање препознаје се и кроз: злоупотребу, сексуално насиље, експлоатацију детета и ученика, електронско насиље и др.
 • Установа је дужна да интервенише увек када постоји сумња или сазнање да дете и ученик трпи насиље, злостављање и занемаривање, без обзира на то где се оно догодило, где се догађа или где се припрема.
 • Исти облици насиља, злостављања и занемаривања могу да се појаве на више нивоа, али се разликују у интензитету, степену ризика, учесталости, последицама и учесницима.

 

ФИЗИЧКО НАСИЉЕ

ПСИХИЧКО НАСИЉЕ

СОЦИЈАЛНО НАСИЉЕ

ЕЛЕКТРОНСКО НАСИЉЕ

СЕКСУАЛНО НАСИЉЕ

1. НИВО

ударање чврга, гурање, штипање, гребање, гађање, чупање, уједање, саплитање, шутирање, прљање, уништавање ствари.

 

омаловажавање, оговарање, вређање, ругање, називање погрдним именима, псовање, етикетирањe, имитирање, „прозивање”.

добацивање, подсмевање, искључивање из групе или заједничких активности, фаворизовање на основу различитости, ширење гласина.

узнемиравајуће позивање, слање узнемиравајућих порука СМС-ом .

 

неумесно, са сексуалном поруком: добацивање, псовање, ласцивни коментари, ширење прича, етикетирање, сексуално недвосмислена гестикулација.

Активности предузима самостално одељењски старешина, наставник, односно васпитач, у сарадњи са родитељем, у смислу појачаног васпитног рада са одељењском заједницом, групом ученика и индивидуално.

2. НИВО

шамарање, ударање,гажење, цепање одела, „шутке”,затварање, пљување, отимање и уништавање имовине, измицање столице, чупање за уши и косу.

 

уцењивање,претње,  забрана комуницирања, искључивање, манипулисање.

 

сплеткарење, ускраћивање пажње од стране групе (игнорисање), неукључивање, неприхватање, манипулисање, искоришћавање.

оглашавање, снимање и слање видео записа, злоупотреба блогова, форумa и четовања, снимање камером појединаца против њихове воље, снимање камером насилних сцена, дистрибуирање снимака и слика.

сексуално додиривање, показивање порнографског материјала, показивање интимних делова тела, свлачење.

 

Активности предузима одељењски старешина, у сарадњи са педагогом, психологом, тимом за заштиту и директором, уз обавезно учешће родитеља, у смислу појачаног васпитног рада. Уколико појачани васпитни рад није делотворан, директор покреће васпитно-дисциплински поступак и изриче меру, у складу са Законом.

3. НИВО

туча, дављење, бацање, проузроковање опекотина и других повреда, ускраћивање хране и сна, излагање ниским температурама, напад оружјем.

застрашивање, уцењивање уз озбиљну претњу, изнуђивање новца или ствари, ограничавање кретања, навођење на коришћење наркотичких средстава и психоактивних супстанци, укључивање у деструктивне групе и организације.

претње, изолација, малтретирање групе према појединцу или групи, организовање затворених група (кланова) које има за последицу повређивање других.

 

снимање насилних сцена, дистрибуирање снимака и слика, дечија порнографија.

 

завођење од стране одраслих, подвођење, злоупотреба положаја, навођење, изнуђивање и принуда на сексуални чин, силовање, инцест.

Активности предузима директор са тимом за заштиту, уз обавезно ангажовање родитеља и надлежних органа, организација и служби (центар за социјални рад, здравствена служба, полиција и друге организације и службе). Уколико присуство родитеља није у најбољем интересу ученика, тј. може да му штети, угрози његову безбедност или омета поступак у установи, директор обавештава центар за социјални рад, односно полицију.

               

 

Редослед поступања уколико сумња на насиље или утврди насиље:

 

 1. Моментално прекидање, заустављање насиља и смиривање ситуације
 2. Утврђивање нивоа насиља (по потреби уз консултацију са члановима Тима)

Ниво 1 – мере у надлежности одељењског старешине – нема даљих корака уколико се ситуација смири, а у случају да се ниво 1 понавља учестало обавештава се Тим

Ниво 2 – моментално обавештавање директора и чланова Тима

Ниво 3 – моментално обавештавање директора и чланова Тима

 1. Уколико се утврди Ниво 2 одељењски старешина попуњава образац за пријаву насиља и прослеђује га директору или неком од чланова Тима (образац се налази у пе-пси служби, медијатеци, секретаријату и на сајту школе).Тим одмах у сарадњи са одељењским старешином обавештава родитеље, организују се се састанци са ученицима и родитељима, прикупљају се писмене изјаве свих учесника и по потреби сведока.

Уколико се утврди Ниво 3,процедура за одељењског старешину је иста као за Ниво 2. Тим одмах обавештава надлежне службе (МУП, Центар за социјални рад, здравствене установе) и родитеље

 1. Анализу стања и план мера доноси Тим и обавештава одељењског старешину (васпитно- дисциплински поступак, појачан васпитни рад, подршка жртви…).

 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА И ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

ПОСТОЈИ У НАШОЈ ШКОЛИ!

 

Нама се можеш обратити:

 • Ако трпиш насиље, у школи или ван ње
 • Ако је неко од твојих другара изложен насиљу
 • Ако случајно наиђеш на неку насилну ситуацију
 • Ако ти нешто личи на насиље, а ниси баш сигуран /сигурна да је то то, без обзира да ли се дешава теби или неком другом
 • Ако те неко на било који начин узнемирава

Прозборити реч о овоме правој особи значи учествовати у решавању проблема, свог или нечијег, а да при том све информације, па тако и твој идентитет остаје у ТАЈНОСТИ.

ГДЕ СМО МИ?

    У зборници, или у педагошко-психолошкој служби.

Најједноставније је да се најпре обратиш одељенском старешини, он је увек ту за тебе.

Осим њега, ту смо и ми:

 • Гордана Дунаи, професорка филозофије и грађанског васпитања
 • Александра Суботић, школски педагог и педагошки саветник
 • Ненад Шукић, професор физичког васпитања
 • Радован Француски, професор историје
 • Сенка Јанков, професорка социологије

Ако желиш да сазнаш нешто више о овој теми, можеш да посетиш следеће сајтове:

http://upravusi.rs/bezbednost-kat/nasilje-u-skoli-bezbednost-i-mladi/nasilje-u-skoli-opste-informacije/

 

                                 

 

                                      

НАША ФИЛОЗОФИЈА

Мисија Зрењанинске гимназије је унапређивање образовно-васпитног процеса у складу са потребама ученика, а у функцији развијања образоване, креативне, културне и моралне личности која своја знања примењује у даљем школовању и стварном животу.

РЕЧ ДИРЕКТОРА

„Зрењанинска гимназија је школа отворених врата и школа која својим васпитним и образовним потенцијалима пружа ђаку незамењиво интелектуално и емоционално уточиште.“

КЉУЧ УСПЕХА

Тежимо да наша школа буде средина у којој ће владати креативна, радна и сарадничка атмосфера и у којој ће ученици моћи да искажу и развијају своје потенцијале.